music performance film expo conversations dig deepeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeer
Lydia McGlinchey MadDoG

performance

Lydia McGlinchey MadDoG

performance DAG VAN DE DANS work-in-progress
SA 27.04 18:00

Een zorgvuldig verstrikte knoop van ogenschijnlijke tegenstellingen.

Een knoop kan tegen­strij­dig­he­den bij­een­hou­den. Denken van­uit de knoop vraagt om aan­dacht voor hoe de mate­ri­ë­le wereld wordt bepaald door geweld­da­di­ge geschie­de­nis­sen. De knoop legt de manier bloot waar­op ver­schil­len­de mate­ri­ë­le, his­to­ri­sche en sti­lis­ti­sche objec­ten met elkaar ver­bon­den zijn, even­als de manier waar­op macht ver­bon­den is met bepaal­de con­stel­la­ties en deze struc­tu­reert. 'MadDoG' neemt een Batailleaanse opvat­ting van ​‘basis­ma­te­rie’ over en ont­wricht het onder­scheid tus­sen hoog en laag: de bim­bo bestaat mate­ri­eel gezien uit de pro­fe­tes, het tapijt is ook dis­co­bal, het lichaam is tege­lij­ker­tijd hond en mens, bloei is ver­an­kerd in verval.

In 'MadDoG' werkt danser en choreograaf Lydia McGlinchey met gespro­ken tekst, dans en vocaal werk. Het werk wil de kij­ker ver­strik­ken in een dich­te ​‘knoop’ van ver­vloch­ten maar ver­schil­len­de mate­ri­a­len en lagen, geïn­spi­reerd door de tex­tiel­prak­tijk van weven en kant­werk. Dit werk is beïn­vloed door gothic/​horror en hea­vy metal.

 

Lydia McGlinchey werd geboren in Sydney, Australië, en woont momenteel in Brussel. Ze is danseres en performer. Ze weeft ook textiel, dat ze gebruikt als scenografie. Ze studeerde vijf jaar in P.A.R.T.S waar ze haar MA in choreografie en dansopleiding behaalde. Lydia heeft samengewerkt met Alix Eynaudi aan haar project Noa+Snow gepresenteerd in Tanznacht Berlin en Wien Modern. Daarnaast heeft ze bijdragen geleverd aan de eindpublicaties van het Noa+Snow boek/catalogus dat werd gelanceerd in het Oostenrijks Museum voor Volkskunst in Wenen en gepubliceerd door BOM DIA BOA TARDE BOA NOITE.
https://www.instagram.com/lydiamcglinchey/